Hoge Raad: geen leges voor behandeling van een Wob-verzoek

Op 8 februari jl. heeft de belastingkamer van de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over betaling voor verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur: het is voor gemeenten niet toegestaan om leges te heffen voor de behandeling van een Wob-verzoek. De enige kosten die een gemeente in rekening mag brengen zijn kopieerkosten én kosten voor het maken van uittreksels of samenvattingen van gevraagde documenten.

Aanleiding voor de uitspraak was …lees meer

Nederlandse regering waarschuwt Europese Commissie voor persbreidel

Eind januari 2013 bracht de ”High Level Group on Media Freedom and Pluralism” – een groepje van vier Europese media-experts, waaronder een drietal hoogleraren - een rapport uit aan de Europese Commissie. De opdracht aan deze commissie was “to provide a set of recommendations for the respect, the protection, the support and the promotion of pluralism and freedom of the media in Europe“.

Het rapport heeft nogal wat stof doen opwaaien omdat de commissie met wel erg rigoreuze voorstellen kwam, die op het eerste gezicht niet bepaald het pluralisme en de vrijheid van de media leken …lees meer

Baauer laat Harlem Shake van Banks verwijderen

De ‘Harlem Shake’ is het nummer dat wordt gebruikt voor vele bizarre YouTube videos. De video’s verlopen allen volgens een vast stramien, gebaseerd op deze oer Harlem Shake video. In het midden staat een persoon (bij voorkeur met helm of masker) in zijn eentje te dansen op de muziek. De mensen daaromheen gaan door met hun dagelijkse bezigheden. Op het moment dat de bas inslaat en een stem zegt “Do the Harlem Shake” gaat iedereen heel wild dansen/bewegen. Hierbij wordt het gebruik van verkleedkleren, opblaasbeesten, kantoormeubilair of echte dieren niet geschuwd. Hier en daar zijn …lees meer

Europees Hof: handhaving auteursrecht kan in strijd zijn met vrijheid van meningsuiting

Vorige maand heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een interessante uitspraak gedaan: Ashby Donald e.a. tegen Frankrijk. Drie fotografen beklaagden zich over veroordelingen in Frankrijk. Eén van hen had foto’s gemaakt tijdens modeshows in Parijs en die foto’s werden op de website van de anderen te koop aangeboden. Voor die publicatie was geen toestemming van de modehuizen verkregen. Een aantal Franse modehuizen claimde dat de publicatie een inbreuk was op hun auteursrechten op de gefotografeerde haute couture. Strafrechtelijke veroordelingen tot boetes tussen de € 3.000 en € 8.000 en een schadevergoeding van € 225.000 werden door de Cour de Cassation, de hoogste Franse rechterlijke instantie, in stand gelaten. Een beroep op het citaatrecht en het recht op vrijheid van meningsuiting/vrije nieuwsgaring kon de fotografen niet baten.

Daarop dienden de fotografen een klacht in bij het EHRM. Het EHRM …lees meer

Donald Trump eist 5 miljoen van komiek Bill Maher

 De  bekende zakenman en voormalig presidentskandidaat Donald Trump staat bekend om zijn publieke obsessie met de afkomst van president Obama. Hij betwijfelt of Obama in Amerika is geboren, en of hij daarom wel president zou mogen zijn van Amerika. Trump had vijf miljoen dollar uitgeloofd als Obama gegevens waarop zijn geboorteplaats zou blijken openbaar zou maken. De komiek Bill Maher verzocht daarom Trump om een kopie van zijn geboortecertificaat te publiceren om te bewijzen dat hij niet voortkwam uit een orang-oetan. Maher beloofde Trump eveneens vijf miljoen dollar als hij zijn geboortecertificaat zou publiceren. Tot zijn verbazing ontving Maher vervolgens een brief …lees meer

Wijzigingsvoorstel Mediawet openbaar

Het langverwachte voorstel tot wijziging van de Mediawet is openbaar gemaakt. Met de wijziging van de Mediawet wil de regering het landelijke stelsel van publieke omroepen moderniseren. Een belangrijke wijziging is dat in het toekomstige omroepbestel naast NTR en NOS, slechts sprake zal zijn voor zes …lees meer

Rapport Commissie Auteursrecht openbaar

Het langverwachte advies van de Commissie Auteursrecht “over de verenigbaarheid van de geschriftenbescherming met het Europese recht” van 25 juli 2012 is nu openbaar gemaakt en hier te vinden. Het advies, dat ook ingaat op de gevolgen van het Dataco-arrest voor de geschriftenbescherming op programmagegevens, ligt ten grondslag aan het wetsvoorstel afschaffing geschriftenbescherming van staatssecretaris Teeven dat afgelopen maandag werd gepresenteerd.

Carnaval en de vrijheid van meningsuiting

Carnaval zit er weer op, maar niet zonder een vrijheid-van-meningsuiting-incidentje in Barger-Compascuum. Daar greep de politie in bij een praalwagen met de tekst “Geen eer of ambitie, wordt dan landverrader bij de politie”. Dat was waarschijnlijk grappig bedoeld, maar de politie vond het beledigend en de wagen mocht alleen verder als de tekst werd verwijderd. Belediging is weliswaar een strafbaar feit, maar de vrijheid van meningsuiting biedt daaraan tegenspel. Parodie en satire genieten vergaande bescherming in het kader van het recht op vrije meningsguiting.

Carnavalsuitingen (grappig of niet) moet je niet te serieus nemen, zo is ook in de rechtspraak bevestigd. Want ja, …lees meer

Wetsvoorstel Afschaffing Geschriftenbescherming

Het auteursrecht beschermt oorspronkelijke werken die een intellectuele schepping van de maker zijn. Dat klinkt hoogdravender dan het is. In de praktijk ligt de Nederlandse auteursrechtdrempel niet hoog. Voor geschriften die die drempel niet halen, kent Nederland de zogenaamde geschriftenbescherming (een soort auteursrecht light). Geschriftenbescherming biedt bescherming tegen het klakkeloos overnemen van niet-oorspronkelijke geschriften (bv. gegevens uit het telefoonboek, de radio- en televisieprogrammagegevens). In de rechtspraak is de geschriftenbescherming altijd gebaseerd op de woorden “en alle andere geschriften” in artikel 10 lid 1 Auteurswet.

De geschriftenbescherming is niet onomstreden. In de literatuur was al langer discussie over de wenselijkheid van de geschriftenbescherming. Daar kwam bij dat …lees meer

Linkedinprofiel is een persoonlijk profiel voor zakelijke doeleinden

In een eerder vonnis is X in privé bevolen, op straffe van een dwangsom, de mededeling “Privatescan is marktleider” te staken. Na het vonnis heeft op zijn Linkedinprofiel ongeveer drie weken de zinsnede “Privatescan is marktleider” gestaan. Het gevolg is een executiegeschil met de volgende centrale vraag: Is het Linkedinprofiel van X …lees meer