Herziening AVMSD 1: drie nieuwe regels voor video sharing platforms

Recent berichtten we over het nieuws dat overeenstemming is bereikt over de definitieve tekst van de herziene Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). Eén van de belangrijkste veranderingen is dat ‘video sharing platforms’ nu ook binnen de scope van de AVMSD zullen vallen. De EU heeft in een persbericht toegelicht dat het daarbij onder meer gaat om “services such as YouTube”, “audiovisual content shared on social media services” en ook “standalone parts of newspapers’ websites which feature audiovisual programme or user-generated videos”. Kortom: als je online video’s aanbiedt, of gebruikers de gelegenheid biedt video’s te posten op een online platform, zal dit al snel binnen de scope van de nieuwe regelgeving vallen. Video sharing platforms zullen dan moeten voldoen aan de volgende verplichtingen:

1. Bescherming minderjarigen

Elke lidstaat zal er voor moeten gaan zorgen dat video sharing platforms ‘appropriate’ maatregelen nemen om minderjarigen te beschermen tegen content op de platforms “which may impair their physical, mental or moral development”. De AVMSD voorziet als concrete maatregelen die de platforms kunnen nemen in dit verband bijvoorbeeld het voorzien in ‘parental control systems’, het plaatsen van leeftijdssloten op de ‘immorele’ content of het flaggen van deze content.

2. Bescherming tegen bepaalde categorieën content

Van de video sharing platforms wordt verwacht dat zij ‘the general public’ gaan beschermen tegen alle content (programma’s, user-generated video’s en reclame) die

- aanzet tot haat of geweld tegen een groep personen of een lid van een groep zoals bedoeld in artikel 21 van het Handvest;

- kwalificeert als een openbare provocatie om een terroristisch misdrijf te begaan;

- kwalificeert als kinderporno;

- racistisch of xenofoob van aard is.

Ook hier gaat weer gelden dat de Europese wetgever verwacht dat een verbod op dergelijke content onder meer via de algemene voorwaarden van de video sharing platforms aan de gebruikers wordt opgelegd.

3. Regels voor reclame op video sharing platforms

Het verspreiden van ‘audiovisuele commerciële communicaties’ (alle vormen van reclame) via video sharing platforms zal ook aan (nadere) regels gebonden gaan worden. Reclame zal bijvoorbeeld als zodanig herkenbaar moeten zijn. Opvallend daarbij is dat de regulering zich ook zal uitstrekken, hoewel in beperktere vorm, tot reclames die niet door het platform zelf zijn geregeld.

Voor alle nieuwe verplichtingen geldt dat lidstaten strengere regels mogen stellen, onder de voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met de beperking van de aansprakelijkheid van tussenpersonen die is vastgelegd in de e-commerce richtlijn (Media Report zal aan de spanning tussen die regels en de regels van de AVMSD nog apart aandacht besteden). Ook wordt de mogelijkheid opengelaten dat de nieuwe regels (deels) via zelf- of co-regulering kunnen worden geïmplementeerd.

De redactie heeft begrepen dat de Europese wetgever er op mikt om de aangepaste AVMSD de herfst van dit jaar aan te nemen. Er is verder overeengekomen dat de lidstaten een implementatietermijn van 21 maanden gegund zal worden. De nieuwe regels zullen dus waarschijnlijk ergens tussen juli-oktober 2020 in Nederland geïmplementeerd moeten zijn als dit tijdspad inderdaad wordt aangehouden.