Websitehouder aansprakelijk voor publicatie foto’s van derden

Een bespreking van een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 16 oktober 2008 (Bruno Press B.V. / IMT B.V.), rolnr. KG ZA 08-1710

Door op haar website foto’s te publiceren waarop auteursrecht van derden rust, heeft de websitehouder inbreuk gemaakt op dat auteursrecht waardoor deze aansprakelijk is voor schade die daaruit voortvloeit.

Feiten

Eiseres Bruno Press is een onderneming die zich richt op de exploitatie van foto’s, video’s en nieuws. Zij exploiteert onder meer een databank met duizenden foto’s van met name internationale beroemdheden. Een groot deel van deze foto’s is gemaakt door buitenlandse fotografen die zijn aangesloten bij buitenlandse agentschappen. Bruno Press is vertegenwoordiger van deze agentschappen in Nederland en biedt de foto’s via haar databank tegen vergoeding aan derden aan.

Gedaagde IMT exploiteert de website http://www.showbiznewz.nl/. Op deze website zijn foto’s geplaatst die Bruno Press als rechthebbende in Nederland op de markt brengt. Het gaat daarbij om 32 foto’s, waaronder foto’s van model Doutzen Kroes.

Geschil

Bruno Press stelt dat de betreffende foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn en dat Bruno Press de licentiehouder is van die auteursrechten. IMT zou inbreuk maken op de auteursrechten en de persoonlijkheidsrechten van Bruno Press door de foto’s zonder haar toestemming op haar website te plaatsen. Bruno Press eist verwijdering van de foto’s en schadevergoeding.

IMT stelt dat zij de foto’s niet zelf op haar website plaatst maar dat dit gebeurt door bezoekers van haar site aan wie zij de gelegenheid geeft om foto’s te uploaden. Hoewel IMT heeft erkend dat de foto’s van Bruno Press auteursrechtelijk beschermd zijn en deze daarom van haar website heeft verwijderd, vindt IMT dat niet van haar kan worden verlangd dat zij door bezoekers op haar website geplaatst materiaal steeds controleert op auteursrechten. Wel zegt IMT dat zij foto’s van haar website verwijdert nadat zij hierop is geattendeerd en heeft vastgesteld dat sprake is van auteursrechtinbreuk.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat IMT geen aanspraak kan maken op de wettelijke bescherming tegen aansprakelijkheid zoals die geldt voor bijvoorbeeld hosting providers, die slechts gelegenheid creëren tot gebruik van een website. IMT neemt zelf namelijk actief deel aan het publiceren van foto’s op haar website. Daarnaast zou IMT door de uitnodigende opzet van haar website het initiatief hebben genomen tot het doorgeven van informatie door bezoekers. Ook vond de voorzieningenrechter dat IMT erop bedacht moet zijn dat op foto’s van beroemdheden auteursrecht rust en dat dat niet per se bij de uploader van de foto ligt. IMT heeft volgens de rechter een zekere onderzoeksplicht.

Door de gelegenheid te geven inbreuk op auteursrechten te maken, maakte IMT volgens de voorzieningenrechter ook inbreuk en achtte haar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Alleen een disclaimer op de website werd onvoldoende geacht om deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

Conclusie

In deze zaak wordt de websitehouder aansprakelijk geacht voor inbreukmakende foto’s die hij op zijn website plaatst en laat plaatsen, voor zover dit laatste daadwerkelijk het geval is. Niet duidelijk is namelijk hoe en of bezoekers foto’s wel zelf kunnen uploaden op de website. Wel kan men via een e-mailadres foto’s aan de websitehouder toesturen. Het lijkt dus de websitehouder zelf te zijn die de foto’s daadwerkelijk plaatst.

Anders dan websitehouders zijn hosting providers pas aansprakelijk als zij gewezen zijn op het inbreukmakend materiaal en – indien van evidente onrechtmatigheid is gebleken -vervolgens nalaten het materiaal te verwijderen. Doordat in deze zaak bezoekers werden uitgenodigd hun foto’s aan de websitehouder toe te sturen, was er sprake van een controlemoment. De website waar het om gaat betreft geen forum waar bezoekers zelf informatie en foto’s kunnen uitwisselen zonder tussenkomst van de websitehouder; het is juist de websitehouder die bepaalt wat op zijn website wordt gepubliceerd. De uitspraak brengt wat dat betreft niets nieuws, maar maakt alleen nog eens duidelijk dat websitehouders oplettend moeten zijn wanneer zij content van derden op hun website (laten) plaatsen.