Aansprakelijkheid beheerder forum maroc.nl voor auteursrechtinbreuken gebruikers

Kan de forumbeheerder van de website www.maroc.nl met succes worden aangesproken voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar gebruikers?

Het geschil

159x107_maroc_kleinStichting Maroc.nl onderhoudt op het internet de website www.maroc.nl. Onderdeel van deze website is een forum waar bezoekers van de site met elkaar kunnen discussiëren. Ook kunnen gebruikers op dit forum foto’s uploaden, die daarmee zichtbaar worden voor de overige forumbezoekers. Op dit forum wordt door een gebruiker een artikel geplaatst dat afkomstig is van de nieuwssite www.telegraaf.nl. Dit artikel bevat een foto van de minderjarige dochter van Dubos. Schuld heeft als maker het auteursrecht op de foto. Een andere gebruiker heeft een antwoord op het artikel geplaatst, waardoor de foto voor een tweede keer op de website zichtbaar is geworden.

Schuld en Dubos stellen dat Stichting Maroc.nl het artikel met de foto zonder de toestemming van Schuld en Dubos tot tweemaal toe op haar website heeft geplaatst. Zij stellen dat Stichting Maroc.nl daarmee zowel het auteursrecht van Schuld als het portretrecht van de dochter van Dubos heeft geschonden, en eisen vervolgens schadevergoeding. Stichting Maroc.nl verweert zich hiertegen en stelt dat niet zij, maar de gebruikers de afbeelding hebben geplaatst. Ook stelt zij dat voldoende maatregelen worden genomen ongewenste bijdragen te verwijderen, waarbij zij erop wijst dat Schuld en Dubos nooit de gegevens van de betreffende gebruikers hebben gevraagd.

De beoordeling

Nu dit niet door Schuld en Dubos is betwist, komt vast te staan dat de plaatsing van het artikel feitelijk is gebeurd door twee gebruikers van het forum. De Rechtbank oordeelt dat de stelling van Schuld en Dubos, dat Stichting Maroc.nl door het voeren van een openbaar forum op het internet geacht moet worden degene te zijn die de foto heeft geplaatst, onjuist is. Inbreukmakers zijn volgens de Rechtbank de gebruikers van het forum.

Dit betekent volgens de Rechtbank niet dat de forumbeheerder van iedere verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken op auteurs- of portretrecht is ontslagen. Het gaat echter te ver om van een forumbeheerder te verlangen dat hij voorafgaand aan plaatsing iedere forumbijdrage controleert op dergelijke inbreuken, ofwel het plaatsen van afbeeldingen volledig onmogelijk maakt.

Wel mag van een forumbeheerder een alerte houding worden verwacht in het tegengaan van dit soort plaatsingen op het forum. Een forumbeheerder moet ongewenste bijdragen op eerste aanmaning verwijderen en het doen van dit soort aanmaningen faciliteren. Ook moet een forumbeheerder medewerking verlenen bij het achterhalen van de identiteit van de werkelijke plaatser van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Volgens de Rechtbank is niet gebleken dat Stichting Maroc.nl hierin in gebreke is gebleven, nu zij pas met de dagvaarding op de hoogte is gesteld van de schendingen van het auteursrecht/portretrecht op de foto. Nu niet door Schuld en Dubos is betwist dat Stichting Maroc.nl de bijdragen vervolgens gelijk heeft verwijderd en evenmin aan Stichting Maroc.nl om medewerking is gevraagd om de identiteit van de plaatsers te achterhalen, is zij ook hierin niet tekort geschoten. De Rechtbank wijst de vordering van Schuld en Dubos dan ook af.

Conclusie

Een forumbeheerder hoeft berichten op een forum niet voorafgaand aan plaatsing te controleren. Wel zal een forumbeheerder op eerste aanmaning ongewenste bijdragen, waarvan hier sprake is, moeten verwijderen en het doen van zulke aanmaningen faciliteren. Nu Stichting Maroc.nl, nadat zij werd geacht kennis te hebben van de inbreuken, de artikelen meteen heeft verwijderd, is zij niet aansprakelijk voor de door Schuld en Dubos geleden schade. Dit is in lijn met de vaste jurisprudentie over dit onderwerp, waarin is bepaald dat content die onmiskenbaar onrechtmatig is, in reactie op een klacht van een derde, verwijderd dient te worden. Ook bepaalde de Rechtbank dat een forumbeheerder medewerking moet verlenen bij het achterhalen van de identiteit van de plaatser. Ook dit sluit aan bij de vaste jurisprudentie waarin is bepaald dat, indien aannemelijk is dat informatie over een derde onrechtmatig en schadelijk is, informatie over de plaatser van het bericht verstrekt moet worden.

Kennedy Van der Laan staat Stichting Maroc.nl bij in het door Schuld en Dobos ingestelde hoger beroep in deze zaak.