Publicatie Quote over belangenverstrengeling Eerste Kamerlid niet onrechtmatig

Op 15 maart 2019 is op Quotenet.nl een artikel gepubliceerd met de titel: ‘Geldeiser legt beslag op bedrijf VVD-senator’. Het artikel was gebaseerd op een onderzoek van  Quote naar verschillende ondernemingen van Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler, tevens ondernemer en advocaat, en haar echtgenoot, in verband met mogelijke belangenverstrengeling.
De conclusie van het artikel was dat Duthler onvoldoende onderscheid maakt tussen haar verschillende functies als Kamerlid, ondernemer en advocaat.
Duthler stapte als gevolg van dit artikel naar de voorzieningenrechter en vorderde onder meer rectificatie en een schadevergoeding. In haar vonnis van 25 april 2019 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen. Volgens de  voorzieningenrechter maakte het artikel wel inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Duthler, maar was de publicatie niet onrechtmatig.

Daarbij heeft de voorzieningenrechter meegewogen dat Duthler lid is van de Eerste Kamer en daarom de rol van publiek figuur bekleedt. Het handelen van Duthler buiten de Eerste Kamer is maatschappelijk relevant omdat dit ook haar functioneren als Kamerlid, of op zijn minst het ambt van volksvertegenwoordiger raakt.  De samenleving is er bij gebaat om te worden geïnformeerd over de (on)kreukbaarheid van haar vertegenwoordigers. Het artikel van Quote vindt daarnaast voldoende steun in de feiten. Duthler ageerde onder meer tegen vermelding in het artikel dat er voor ruim 900.000 euro beslag zou zijn gelegd op de bankrekeningen van haar bedrijf, en dat zij op onzuivere wijze zaken zou doen en zakenpartners zou oplichten. Dat er beslag op de bankrekening van het bedrijf van Duthler is gelegd, waarover overigens al eerder was bericht, staat vast. De verschillende bronnen die Quote bij haar onderzoek heeft benaderd, waarvan er drie ten behoeve van de procedure een verklaring hebben afgelegd, en verschillende e-mails van Duthler, bevestigen verder de vragen die in het artikel over de handelswijze van Duthler worden opgeroepen.
Verder wordt van belang geacht dat het Eerste Kamerlid en haar echtgenoot meerdere malen in de gelegenheid zijn gesteld om een reactie te geven en zo hun eigen kant van het verhaal te vertellen, maar dat zij er daarbij steeds voor gekozen hebben ontwijkende antwoorden te geven, hetgeen de boodschap van het artikel alleen maar heeft versterkt.

Onder deze omstandigheden weegt het recht van Quote om het publiek over de handelswijze van Duthler te informeren zwaarder dan het recht van Duthler op bescherming van haar privacy. Het artikel hoeft dus niet te worden gerectificeerd.