De Geoblocking Verordening is definitief!

Op 28 februari jl. heeft Europa de Geoblocking Verordening aangenomen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een gezamenlijk akkoord bereikt. Discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging wordt verboden. Diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software vallen (vooralsnog) niet onder de verordening. Overeenkomstig de dienstenrichtlijn valt ook een aantal andere diensten, zoals financiële en audiovisuele diensten, diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg, en maatschappelijke diensten, buiten het toepassingsgebied van de verordening.

Wat is geoblocking?

Geoblocking is het verhinderen dat klanten toegang hebben tot (de aankoop van) producten of diensten op een website in een andere lidstaat of hen daarbij discrimineren. Uit marktonderzoek van de Europese Commissie blijkt dat meer dan de helft (63%) van webwinkels aan geoblocking doet. Bijvoorbeeld als een klant geen online betaling kan verrichten, registratie op de website wordt geweigerd of een aankoop geblokkeerd omdat vanuit een andere lidstaat wordt besteld. Dit beperkt e-commerce op de interne markt ten nadele van consumenten en bedrijven.

Wat is nu precies verboden?

De Verordeningverbiedt (prijs)discriminatie in drie gevallen: toegang tot goederen en diensten, websitetoegang en betalingstransacties. Aanbieders mogen toegang tot hun website niet blokkeren of klanten re-routen, tenzij de klant hiervoor expliciet toestemming geeft, en ook geen verschillende betalingsvoorwaarden toepassen op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.

Toegang tot goederen en diensten

Het verbod op discriminatie bij toegang tot goederen en diensten geldt ook in drie gevallen.

  • voor diensten als autoverhuur of hotelovernachting, waar de klant gebruik van wil maken in het land waar de handelaar actief is;
  • voor langs elektronische weg verstrekte diensten zoals clouddiensten of gegevensopslag;
  • én voor goederen die worden geleverd in een lidstaat waarnaar de handelaar levering aanbiedt of die worden opgehaald op een met de klant overeengekomen locatie.

Een klant in Nederland mag dus niet belemmerd worden een online aankoop te doen van een leverancier gevestigd in Duitsland, indien de handelaar levering in Nederland aanbiedt. Dit moet ook voor dezelfde prijs, tenzij een prijsverschil non-discriminatoir is, bijvoorbeeld gerechtvaardigd door het verschil in transport- of afleverkosten. Als de handelaar geen levering in Nederland aanbiedt, moet de leverancier de producten wel verkopen aan deze klant maar hoeft hij het product niet in Nederland af te leveren.

In tegenstelling tot prijsdiscriminatie blijft prijsdifferentiatie of differentiatie in de algemene voorwaarden toegestaan.

Verhouding tot het mededingingsrecht

Beperkingen van actieve verkoop in de zin van de groepsvrijstellingsverordening (nr. 330/2010) en het kartelverbod in artikel 101 VWEU vallen buiten het verbod op ongerechtvaardigde geoblocking. In geval van conflict met het mededingingsrecht zal de Verordening voorrang krijgen.

Vanaf wanneer moet mijn website hieraan voldoen?

De Verordening treedt op 3 december 2018 in werking. Voor details, zie de persberichten van de Raad van de EU en de Europese Commissie.

Meer weten over de aankomende veranderingen? Neem gerust contact op met Martine de Koning (Martine.de.Koning@kvdl.com), advocaat, partner en hoofd van de sectie Commercial. Wij zijn gespecialiseerd in advies, contracten en geschillen op het gebied van e-commerce, inkoop, franchise, distributie, agentuur en mededinging.’