Hof bevestigt dat PowNed Buma/Stemra-bestuurder ‘corrupt’ mocht noemen

Nadat (inmiddels ex-)Buma/Stemra-bestuurder Gerrits door Powned ‘corrupt’ was genoemd door PowNed, spande hij een civiele bodemprocedure aan tegen de omroep, die hem ten onrechte zou hebben belasterd. Zoals wij eerder berichtten wees de rechtbank in 2012 zijn vorderingen af (MR 2012-13148). Daarop ging Gerrits in hoger beroep. Het Hof wees eergisteren arrest en

bekrachtigde het vonnis van de rechtbank.

Hier de meest relevante overwegingen uit het arrest.

Geen beroep op 8 EVRM bij kritiek op beroepsmatig handelen

“Ten aanzien van het door Gerrits gedane beroep op artikel 8 EVRM (meer specifiek het recht op respect voor zijn privéleven) heeft de rechtbank terecht in aanmerking genomen dat de onderhavige kwestie geen privé aangelegenheid betreft doch betrekking heeft op het beroepsmatig functioneren van Gerrits, met name als bestuurslid van Buma/Stemra. Gerrits heeft ook in hoger beroep geen feiten gesteld die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat de schending van zijn reputatie hem zodanig persoonlijk heeft gekrekt dat daardoor een belemmering is ontstaan van het genot van de rechten die door genoemd grondrecht gewaarborgd worden.”

Gebruik kwalificatie ’corrupt’

Over het gebruik van de kwalificatie ‘corrupt’ door PowNed oordeelt het Hof:

“dat de kwalificatie ‘corrupt’ als waardeoordeel moet worden aangemerkt, dat het begrip een scala van meer of minder ernstige niet-integere handelingen omvat en dat voor de betekenis die daar in een voorkomend geval moet worden toegekend de context waarin die beschuldiging is geuit bepalend is. In het onderhavige geval ziet de beschuldiging erop dat Gerrits bereid was zijn positie als bestuurder van Buma/Stemra in te zetten bij de incasso van aan Rietveldt als auteur toekomende vergoedingen tegen betaling van een derde deel daarvan …

Het aanbieden van diensten tegen een relatief hoge vergoeding met de suggestie dat voor het daarmee te behalen resultaat de publieke functie van de betrokken aanbieder zal worden ingezet, valt naar oordeel van het hof ontegenzeggelijk te kwalificeren als corruptie in de in de voorgaande alinea bedoelde ruime zin. Dat Gerrits zich aan de hier bedoelde wijze van niet-integer handelen schuldig heeft gemaakt, vindt voldoende steun in het feitenmateriaal. De diensten die Gerrits voor Rietveldt tegen betaling van één derde van de opbrengsten daarvan zou gaan verrichten betroffen (in ieder geval in eerste instantie) niet het uitgeven van diens werk – in de zin van het op de markt brengen daarvan – maar het (louter) incasseren via Buma/Stemra (die daartoe jegens Rietveldt gehouden was) van vergoedingen die aan Rietveldt toekwamen op grond van door derden reeds van zijn werk gemaakt gebruik. Dat Gerrits het deed voorkomen dat hij daarbij zijn toegang tot en zijn bijzondere positie bij Buma/Stemra zou inzetten, blijkt voldoende duidelijk uit (de transcriptie van) het door Gerrits met Storm gevoerde gesprek … De stelling van Gerrits dat hij als bestuurder van Buma/Stemra geen invloed kon uitoefenen op de behandeling van concrete claims, doet hier niet aan af.”

Het Hof oordeelt dus dat er voldoende steun in de feiten bestaat voor het gebruik van de kwalificatie ‘corrupt’.

Over de Raad voor de journalistiek:

Het Hof stelt vast dat dit strookt met de conclusie van het College van Toezicht in zijn rapport van 15 mei 2012. Aan het feit dat de Raad voor Journalistiek eerder de klacht van Gerrits tegen PowNed toewees kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. Ook bevestigt het hof dat de rechter niet gebonden is aan het oordeel van de Raad.

Over de werkwijze van Powned:

Het hof sluit zich voorts aan bij hetgeen de rechtbank (verder) heeft overwogen over de werkwijze van Powned, de beweerde onjuistheden met betrekking tot de voorgeschiedenis en de wijze waarop de uitlatingen zijn gepresenteerd. Ook sluit het hof zich aan bij de conclusie van de rechtbank dat – voor zover er grond is om aan Powned in dit kader enige mate van onzorgvuldig handelen te verwijten – daaraan in het licht van de maatschappelijke taak van Powned, de overdrijving die door de kijkers van Pownews als inherent aan die uitzendingen wordt ervaren en de aard van de misstand die Powned aan de kaak heeft willen stellen niet een zodanig gewicht toekomt dat de uitzendingen/uitlatingen van Powned daarmee als onrechtmatig jegens [appellant sub 1] kunnen worden gekwalificeerd.”

Conclusie

Het Hof oordeelt dat PowNed niet onrechtmatig jegens Gerrits heeft gehandeld en wijst alle vorderingen af, met veroordeling van Gerrits in de proceskosten.

PowNed werd in deze procedure bijgestaan door Jens van den Brink.