Rapper in clip met Syriëgangers verliest zaak tegen EenVandaag

Op woensdag 22 maart 2017 werd in een item van het televisieprogramma EenVandaag van Avrotros aandacht besteed aan een strafproces tegen tien Syriëgangers. Twee van deze Syriëgangers zaten in een rapgroep. Eiser zat ook in de rapgroep, maar behoorde niet tot de Syriëgangers. Op drie momenten in het item worden fragmenten van de muziekclip van de rapgroep getoond. Hierin zijn de twee Syriëgangers te zien, maar ook eiser. De gezichten van de Syriëgangers zijn hierbij geblurred, maar het gezicht van eiser niet.

Op verzoek van eiser heeft de presentatrice van EenVandaag tijdens de uitzending van vrijdag 24 maart 2017 gezegd dat, mocht de indruk zijn ontstaan dat de personen die in het clipje herkenbaar in beeld zijn ook Syriëgangers zijn of daarbij betrokken zijn geweest, dit onjuist is. Ook heeft Avrotros het item van de website van EenVandaag verwijderd. Eiser vindt deze maatregelen onvoldoende, en eist een rectificatie waarbij hij met zijn gezicht en volledige naam in beeld wordt gebracht en een specifiekere tekst wordt uitgesproken.

De voorzieningenrechter licht eerst de belangenafweging toe die gemaakt moet worden om een antwoord te vinden op de vraag welk recht – het recht op vrije meningsuiting van Avrotros of het recht op bescherming van de eer en goede naam van eiser – zwaarder weegt. Onder meer de aard van de gepubliceerde uitlatingen, de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die uitlatingen betrekking hebben, de ernst – bezien vanuit het algemeen belang – van de misstand die aan de kaak wordt gesteld en het gezag dat het medium waarop de uitlatingen zijn gepubliceerd geniet zijn relevante omstandigheden.

De omstandigheid dat Avrotros al een soort rectificatie heeft uitgesproken in de uitzending weegt de voorzieningenrechter zwaar mee: “Bij het voorgaande telt, in deze zaak, dat Avrotros tijdens de uitzending van EenVandaag van 24 maart 2017, dat wil zeggen twee dagen na de gewraakte uitzending, de onder 2.14 omschreven tekst heeft doen uitspreken. De door [eiser] ingestelde vordering is daarom alleen dan toewijsbaar indien de vorenomschreven belangenafweging in zijn voordeel uitvalt én indien moet worden geoordeeld dat Avrotros, door na de uitzending van 24 maart 2017 te weigeren over te gaan tot de thans gevorderde rectificatie, onrechtmatig handelt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Avrotros een maatschappelijk zwaarwegend belang had bij de uitzending van het item, te weten publieke berichtgeving over de maatschappelijk actuele vraag hoe jongeren kunnen radicaliseren en zich als jihadstrijder naar Syrië begeven. Ook staat vast dat er geen aanwijzingen zijn dat eiser een Syriëganger is of iets met radicalisering te maken heeft. Avrotros diende daarom, ter bescherming van het belang van eiser, het item zo vorm te geven dat de suggestie van het tegendeel niet zou worden gewekt. Hierover zegt de rechter: “Weliswaar is het logisch te veronderstellen dat een oplettende kijker uit het feit dat sommige gezichten geblurred zijn zal afleiden dat de personen met niet geblurrde gezichten niet [A] en [B] zijn, maar die oplettendheid zal zich naar verwachting bij een niet te verwaarlozen groep andere kijkers niet hebben voorgedaan (zoals ook uit de door [eiser] overgelegde bescheiden van uitlatingen op internet is gebleken).

Voornamelijk hierdoor – en het gezag dat aan het programma EenVandaag mag worden toegekend – komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat Avrotros onvoldoende heeft gedaan om de bedoelde suggestie en de daarvan voor eiser te vrezen nadelige gevolgen te vermijden. De voorzieningenrechter oordeelt desalniettemin dat het onterecht opgetreden gevolg van de uitzending (de opgevatte veronderstelling dat eiser een Syriëstrijder is of daarbij op enige wijze betrokken is) voldoende is tegengegaan met de rectificatie van 24 maart 2017. “In die uitzending is immers alsnog de vereiste helderheid verschaft dat de personen die in het item van 22 maart 2017 met niet geblurred gezicht in beeld zijn gebracht, geen Syriëstrijder zijn, noch daarbij betrokken zijn.” Daar komt bij dat eiser zelf, door het maken en op YouTube plaatsen van zijn voormelde track en door mee te werken aan diverse praat- en actualiteitengrogramma’s, aan de uitzending van 22 maart 2017 openbare ruchtbaarheid heeft gegeven in een zin die overeenkomt met de strekking van de gevorderde rectificatie. Hierdoor, en door de reeds gegeven rectificatie van Avrotros, valt niet in te zien wat de gevorderde rectificatie nog extra kan betekenen voor het wegnemen van de onjuiste veronderstelling bij de personen die naar het item van 22 maart 2017 hebben gekeken.

De vordering van eiser wordt afgewezen.

 

| Print Print | MR 21266